Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК «РОМАШКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і робіт відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахування суспільних потреб.  

 

 1.2. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.  

 

 1.3. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) – це нормативний акт, який регламентує порядок прийому, звільнення працівників, основні права, обов’язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, заходи заохочення та стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин. Дія Правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників ЗДО. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням адміністрації і профспілкового комітету.

 

 1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.  

 

 1.5. У закладі дошкільної освіти трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.  

 

 1.6. Метою Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок у закладі дошкільної освіти. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких трудові колективи освітніх закладів затверджують за поданням директора та профспілкового комітету свої правила внутрішнього трудового розпорядку.  

 

 1.7. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку,  вирішує директор ЗДО, в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.   

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

 2.1. Працівники ЗДО приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом, строковою угодою.  

 

 2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:

-          заяву про прийняття на роботу;

-          паспорт;

-          довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

-          трудову книжку, оформлену у встановленому порядку; для тих хто поступає на роботу вперше – довідку про останню зайнятість;

-          диплом, або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

-          військовозобов’язані пред’являють військовий квиток;

-          педагоги зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких завіряються керівником освітнього закладу, залишаються в особовій справі працівника;

-          медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній установі.

-          згоду на використання персональних даних

 

 2.3. Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником освітнього закладу і залишаються в особовій справі працівника.  

 

 2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.  

 

 2.5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників освітніх закладів, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 року №293.  

 

 2.6. Працівники ЗДО можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.  

 

 2.7. Особи, які поступають на роботу за сумісництвом, замість трудової книжки подають довідку з місця основної роботи із зазначенням посади, графіка роботи, кваліфікаційної категорії.  

 

 2.8.Прийняття на роботу оформляється наказом по ЗДО, який оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.  

 

 2.9. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.  

 

 2.10.На тих хто працює за сумісництвом трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.  

 

 2.11. Запис у трудовій книжці відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником ЗДО за місцем основної роботи.  

 

 2.12.Ведення трудових книжок здійснюється згідно з “Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях”, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №58 (0110-93).  

 

 Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладі. Відповідальність за організацією ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.  

 

 2.13. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник ЗДО зобов’язується:

 - роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

-          ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;

-          визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

-          проінструктувати працівника з дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.  

 

 2.14. Припинення дії трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.   

 

 2.15. За ініціативи працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП).  

 

 2.16. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.  

 

 2.17. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП України.  

 

 2.18. У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про звільнення.  

 

 2.19. Керівник ЗДО зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.  

 

 2.20. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника ЗДО. 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

 3.1. Працівники ЗДО мають право на:

-          своєчасне забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору (контракту);

-          захист професійної честі, гідності;

-          вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-          підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

-          участь у громадському самоврядуванні;

-          належні, безпечні та здорові умови праці;

-          надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;

-          заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;

-          моральне і матеріальне заохочення за результатами своєї праці;

-          оскарження неправомірних дій посадових осіб, які дають йому завдання, що їх не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;

-          оскарження дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;

-          пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

-          повагу і ввічливе відношення з боку адміністрації, дітей і батьків.

 

 

 3.2. Працівники ЗДО зобов’язані:

-          своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;

-          почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

-          бути на робочому місці впродовж всієї зміни ;

-          виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;

-          дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим спецодягом, засобами індивідуального захисту;

-          вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу закладу дошкільної освіти і негайно повідомляти про подію керівництво;

-          берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, економно витрачати матеріали, тепло, електроенергію, воду, виховувати у здобувачів освіти бережливе ставлення до майна ЗДО;

-          дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками, батьками.

 

 3.3. Вихователь  ЗДО повинен:

-          забезпечувати умови для засвоєння здобувачів освіти Програми розвитку дитини дошкільного віку  на рівні обов’язкових державних вимог;

-          настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

-          виховувати повагу до культурно-національних, духовних, історичних традицій українського нарду;

-          готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-          захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; від шкідливих звичок;

-          проводити моніторинг щодо відвідування дітей групи, своєчасно повідомляти про дітей, котрі відсутні керівника, старшу медичну сестру;

-          неухильно виконувати режим дня, завчасно готуватися до занять, виготовляти дидактичні посібники, ігри, в роботі з дітьми використовувати ТЗН, різні види театру;

-          брати участь в роботі педагогічної ради, вивчати педагогічну літературу, знайомитися з передовим педагогічним досвідом;

-          працювати в тісному контакті з іншими педагогами ЗДО , помічником вихователя;

-          чітко планувати освітню роботу, дотримуючись правил ведення документації згідно «Інструкції про ділову документацію в закладах дошкільної освіти»;

-          постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;

-          співпрацювати з сім’єю дитини з питань виховання і навчання.

 

 3.4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник ЗДО за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

 

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ   КЕРІВНИКА

 

 4.1. Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний:

-          ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;

-          забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників освітнього закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

-          сприяти підвищенню ефективності освітнього процесу, впроваджувати в практику роботи передовий педагогічний досвід;

-          організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму закладі дошкільної освіти, так і відповідно до угод в інших освітніх закладах;

-          укладати й розривати угоди, контракти з працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загально – державній власності, затвердженого наказом Міносвіти від 05.08.1993р. №293;

-          доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;

-          надавати відпустки всім працівникам освітнього закладу відповідно до графіка відпусток;

-          організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;

-          вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

-          контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

-          додержуватися умов Колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг та привілеїв;

-          організовувати харчування здобувачів освіти, працівників ЗДО;

-          своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ЗДО;

-          забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання ЗДО;

-          дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань в закладі дошкільної освіти,

 

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

 5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

 

 5.2. Для працівників ЗДО встановлено п’ятидений робочий тиждень (крім сторожів, які працюють у вихідні та святкові дні). Час роботи  закладу дошкільної освіти з 7.00 до 17.30.

 

 5.3. Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви не може бути меншою 15 хвилин.

 

 5.4. Облік робочого часу працівників здійснює керівник закладу.

 

 5.5. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.

 

 5.6. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП України, керівник закладу дошкільної освіти може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

 

 5.7. У разі відсутності педагога або іншого працівника ЗДО директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

 

 5.8. Вихователь ЗДО та його помічник  повинні приходити на роботу за 15 хв. до початку робочої зміни. В кінці робочого дня вихователь та помічник вихователя  зобов’язані віддати дітей батькам або іншим довіреним особам дорослого віку.

 

 5.9. Графіки роботи затверджуються керівником закладу і передбачають час початку і закінчення роботи, перерву для відпочинку і харчування.

 

 5.10. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем обліку робочого часу та затвердженим графіком роботи за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з різною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).

 

 5.11. При підсумковому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством (ст. 106 КЗпП).

 

 5.12. Під час виконання роботи поза межами закладу дошкільної освіти (службове відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для установи, на яку він відряджений.

 

 5.13. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні проводиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються роботодавцем за погодженням із представницьким органом. Залучення працівників до чергування проводиться за письмовим наказом роботодавця, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.

 

 5.14. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.

 

 5.15. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучаться до чергування у вихідні, святкові та неробочі дня без їх письмової згоди.

 

 5.16. Під час літнього оздоровчого періоду, що не збігається з черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку оздоровчого періоду.

 

 5.17. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з дошкільною установою, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством.

 

 5.18. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 10 січня затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників під розпис. При складані графіків ураховуються інтереси дошкільної установи, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

 

 5.19. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

 

 5.20. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років поспіль.

 

 5.21. Працівникам ЗДО забороняється:

-          змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;

-          продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-          передоручати виконання трудових обов’язків.

 

 5.22. Забороняється в робочий час:

-          відволікати медичних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;

-          відволікати працівників освітніх закладів від виконання професійних обов’язків.

 

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

 6.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі види заохочення:

-          оголошення подяки;

-          видача премії;

-          нагородження цінним подарунком;

-          нагородження грамотами, іншими відзнаками закладу дошкільної освіти.

 

 6.2. Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені інші види заохочення. За особливі трудові досягнення роботодавець разом з виборним органом профспілкової організації можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

 

 6.3. Керівник закладу видає наказ про заохочення і доводить його до відома всього колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

 7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі за:

-          невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених Колективним договором та цими Правилами;

-          прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

-          появі на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

-          розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

-          недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;

-          вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна власника.

 

 

 7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

-          догана;

-          звільнення.

 Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3,4,7,8 ст. статей 40,41 КЗпП України.

 

 7.3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів закладу, не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню – без попередньої згоди профспілкового органу закладу.

 

 7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

 

 7.5. Для застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладання дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю.

 

 7.6. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може проводитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених Колективним договором (положенням про преміювання). Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 6.1 Правил.

 

 7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються .

 

 

VІІІ. СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗДО

 

 8.1 Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України ст. 42.

 

 8.2. Переважне право на залишення на роботі у зв’язку із змінами в організації закладу дошкільної освіти  мають працівники:

 

 - з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;

 - сімейні – при наявності двох і більше утриманців;

 - в сім’ях яких немає інших членів з самостійним заробітком;

 - які мають більший стаж роботи в ЗДО.

 


                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішення Гуляйпільської

                                                           міської ради

                                                                        від  30.10.2019  №14

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЯСЛА-САДОК «РОМАШКА»
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гуляйполе

2019

                   

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1. КОМУНАЛЬНИЙ    ЗАКЛАД   «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ     ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК           «РОМАШКА»            КОМБІНОВАНОГО             ТИПУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ    МІСЬКОЇ   РАДИ    (далі – Заклад)   є  об’єктом   права комунальної   власності   Гуляйпільської   міської  територіальної  громади на підставі  Закону   України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Назву Закладу змінено з КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК «РОМАШКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

2. Повне найменування Закладу:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК «РОМАШКА»КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Скорочене найменування Закладу:

КЗ «ЗДО ЯСЛА-САДОК «РОМАШКА»КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ГМР

3.Юридична адреса Закладу:

Україна, 70200, Запорізька область, Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, вул. Коцюбинського, 4, тел. (06145) 4-10-30.

4. Заклад є юридичною особою, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки.

Заклад є неприбутковою організацією.

5.Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, рішеннями Гуляйпільської міської ради.

6. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності Закладу є:

- людиноцентризм;

- верховенство права;

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

- розвиток інклюзивного освітнього середовища;

- забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

- науковий характер освіти;

- різноманітність освіти;

- цілісність і наступність системи освіти;

- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

- відповідальність і підзвітність Закладу перед суспільством;

- інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладу дошкільної освіти;

- інтеграція з ринком праці;

- нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;

- академічна доброчесність;

- академічна свобода;

- фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу дошкільної освіти у межах, визначених законом;

- гуманізм;

- демократизм;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

- формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- формування громадянської культури та культури демократії;

- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освітній процес;

- невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

- різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

- державно-громадське управління;

- державно-громадське партнерство;

- державно-приватне партнерство;

- сприяння навчанню впродовж життя;

- інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

- доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

7. Заклад є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим Гуляйпільській міській раді, а за галузевою спрямованістю відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

8. Громадська акредитація закладу дошкільної освіти здійснюється на добровільних засадах за запитом Закладу.

9. Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

- формування їх особистості, життєвої компетентності, розвиток творчих здібностей та нахилів, творчої самореалізації;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у здобувачів освіти любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших народів і націй, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

10. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку здобувача освіти, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

11. Взаємовідносини між Закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

12.Відповідно до Конституції України, Закону України «Про мови», Закону України «Про освіту», мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.

13.Заклад несе відповідальність перед суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

14. Права та обов'язки працівників Закладу визначаються посадовими та робочими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з врахуванням умов роботи закладу.

15. Заклад відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

16. Директору Закладу, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників Закладу до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями.

17. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність Закладу.

18. У закладі дошкільної освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

19. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює на своїх веб-сайтах:

- статут закладу освіти;

- ліцензію на провадження освітньої діяльності;

- структуру та органи управління Закладу;

- кадровий склад закладу дошкільної освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територію обслуговування, закріплену за закладом дошкільної освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактичну кількість здобувачів освіти, які виховуються у Закладі;

- мову освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільною освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти;

- правила прийому до закладу дошкільної освіти;

- умови доступності закладу дошкільної освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу дошкільної освіти або на вимогу законодавства.

20. Заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

1. Тип Закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку для дітей віком від півтора року до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та створені відповідні умови перебування дітей в закладі.

2.В Закладі діє три групи: одна група – для дітей раннього віку, одна група передшкільного віку і одна спеціальна група з порушенням мови.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.Порядок комплектування груп Закладу погоджується відділом освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

4.Позачергово зараховуються до Закладу діти пільгових категорій згідно чинного законодавства.

5.Групи у Закладі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками.

6.Комплектування групи за віком передбачає перебування у ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

7. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у Закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

8.Наповнюваність груп у Закладі становить:

- для здобувачів освіти  віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

- для здобувачів освіти  віком від трьох років до шести (семи) років-до20   осіб;
- різновікові – до 15 осіб;

- з короткотривалим перебуванням здобувачів освіти– до 10 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

- спеціальна з порушенням мови – 10-12 осіб;

- для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами – до 15 осіб, з них не більше 3-х здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

 

9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду у серпні місяці.

10.Прийом дітей до Закладу здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють (Про приймання дитини до закладу);

- свідоцтва про народження дитини;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати Заклад;

- медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- документів для встановлення пільгової батьківської плати за харчування дітей.

11.Прийом дітей до Закладу проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

12. Під час прийому дитини до Закладу директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

13.За дитиною зберігається місце у Закладі:

- у разі її хвороби;

- карантину;

- санаторного лікування;

- на час щорічної робочої відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній період (75 днів).

14. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців.

15.Директор Закладу зобов'язаний письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

ІІІ . РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

1. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Група загального розвитку – ясельно-молодша працює з 10,5 годинним режимом роботи, спеціальна група з порушенням мови працює з 10 годинним режимом робот, інклюзивна група працює з 10 годинним режимом роботи.

2. Режим роботи Закладу погоджується Гуляйпільським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та затверджується рішенням виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

3. Щоденний режим роботи Закладу: з 7.00 до 17.30.

4. Щоденний графік роботи груп Закладу:

- ясельно-молодша група  – 7.00-17.30;
- інклюзивна група – 7.00-17.00;
- спеціальна група з порушенням мови – з 7.00 до 17.00;

- напередодні святкових днів робочий день скорочується на одну годину.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, неробочі дні.

 

ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

 

1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року; оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

2. Діяльність Закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується директором Закладу.

3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані профільним міністерством чи схвалені для використання в закладах дошкільної освіти уповноваженою комісією профільного міністерства.

4. З метою поліпшення якості освітнього процесу, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг в роботі з дітьми можуть використовувати парціальні програми, схвалені відповідним органом управління освітою.

5. Заклад для здійснення освітнього процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей і затверджених в установленому порядку.

6. Акредитація освітньої програми є добровільною і проводиться за ініціативою закладу дошкільної освіти. Освітня програма акредитується у разі, якщо це передбачено спеціальним законом. Засади акредитації освітніх програм визначаються спеціальними законами. Освітня програма відповідного рівня освіти акредитується органом із забезпечення якості освіти, визначеним спеціальним законом.

7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та Закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

8. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з Закладу.

9. Заклад організовувує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний.

10. Науково-методичне забезпечення здійснює відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

2.Режим харчування дітей залежить від режиму роботи Закладу і затверджується директором, погоджується Гуляйпільським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

3.При 10,5-годинному перебуванні дітей у Закладі режим харчування є триразовим.

4.Під час оздоровчого періоду в Закладі організовано додатковий прийом їжі – другий сніданок з 10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки.

5.Загальне керівництво та контроль за організацією харчування здійснює керівник Закладу.

6. Контроль за якістю харчування в Закладі здійснює відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та Гуляйпільське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

7.За організацію харчування відповідає директор.

8. Розмір плати за харчування на одну дитину в день встановлюється рішенням виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

9. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі у розмірах, визначених рішенням виконавчого комітету Гуляйпільською міської ради.

10. Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють на підставі рішення виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

11. Раціональне харчування у Закладі здійснюється за примірним десятиденним меню, яке складається на зимово-весняний і літньо-осінній період, затверджується відділом освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та погоджується Гуляйпільським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

 

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

1. Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату Закладу та передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

2.Медичні працівники Закладу несуть відповідальність за:

- проведення моніторингу стану здоров’я, фізичного розвитку дітей, загартування, надання невідкладної медичної допомоги;

- організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, оцінку їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, як одного з важливих чинників впливу на стан здоров’я дітей;

- дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- здійснення медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

 

 

VІІ.УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1. Учасниками освітнього процесу в Закладі є:

- здобувачі освіти;

-директор, педагогічні працівники;

- помічники вихователів;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

3. Здобувачі освіти мають право на:

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу;

- безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку виховання і навчання;

- безоплатне медичне обслуговування;

- здоровий спосіб життя.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

6. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

7. Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний,

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво,

необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу дошкільної освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності.

8. Атестація педагогічних працівників Закладу є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

9. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок проведення затверджується Кабінетом Міністрів України.

10. Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за кошти місцевого бюджету, визначається законодавством.

11. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

12. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

13. Норми педагогічного навантаження педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

14. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченим законодавством України.

15. Засновник або уповноважений ним орган освіти, керівник Закладу не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.

16. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу у порядку, встановленому закладом дошкільної освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу дошкільної освіти;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні Закладу;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

17. Державні гарантії педагогічних працівників:

- належні умови праці та медичне обслуговування;

- оплата підвищення кваліфікації;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- диференціація посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавки за почесні звання, доплати за наукові ступені та вчені звання;

- виплата педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

- виплата педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

- пенсію за вислугу років;

-за особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення;

- інші гарантії, визначені законом України.

18. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

- виконувати накази та розпорядження керівника;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

19. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та установчими документами закладу освіти.

20. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та установчими документами закладу дошкільної освіти.

21. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

22. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Закладу регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, Колективним договором.

23. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу та звільняються директором.

24. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників Закладу здійснюється згідно з законодавством про працю та іншими нормативно-правовими актами.

25. Працівники Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

26. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов'язків, умови Колективного договору (угоди) або з результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

27. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 - захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до дирекції закладу дошкільної освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад дошкільної освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу дошкільної освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності.

- брати участь у покращенні та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових платних послуг;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

28. Добровільним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є рада Закладу.

29. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом закладу дошкільної освіти, Положенням про батьківські комітети (раду) закладу дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

30. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- дотримуватися етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність працівників Закладу;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- в разі невідвідування дитиною Закладу (по причині хвороби), батьки зобов'язані надати довідку про стан здоров'я дитини;

- забезпечити систематичне відвідування здорової дитини в Закладі (причиною довгострокової відсутності дитини в Закладі може бути: хвороба, або оздоровлення дитини (в тому числі санаторне) з наданням підтверджуючих медичних довідок; щорічна робоча відпустка батьків (з наданням заяви  директору Закладу; літнє оздоровлення, організоване батьками дитини до 75 днів (з наданням заяви директору Закладу);

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

31. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти  не звільняє батьків від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

32. У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, Заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

1. Управління закладом дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

- засновник;

- керівник закладу дошкільної освіти (директор);

- колегіальний орган управління закладу освіти;

- колегіальний орган громадського самоврядування;

- інші органи, передбачені спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.

2. Директор закладу дошкільної освіти  здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, господарську та іншу діяльність закладу освіти.

3. Директор Закладу призначається та звільняється засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, є громадянами України, мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність Директора Закладу визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

5. Директорє представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

6. Директор Закладу в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

- планує свою діяльність та формує стратегію розвитку Закладу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу;

- забезпечує добір і розстановку кадрів;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти;

 - розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові та робочі інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.
- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

а) з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

б) розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

в) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

г)повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

 

7. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління Закладу визначаються законодавством та установчими документами закладу дошкільної освіти.

8. Основним колегіальним органом управління закладу дошкільної освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

9. До складу педагогічної ради входять: директор, всі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти Закладу. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають  освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

10. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути:

- представники громадських організацій;

- педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

11. Головою педагогічної ради Закладу є директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

12. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

- схвалює освітню програму Закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

- визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації закладу дошкільної освіти;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами Закладу до її повноважень.

- рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

13. Педагогічна рада може розглядати інші питання віднесені до її повноважень.

14. Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу.

15. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить 3-4 рази на рік.

16. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

17. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу дошкільної освіти.

18.Загальні збори:

- обирають раду закладу, її членів і голову;

- встановлюють строк їх повноважень;

- заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності Закладу, голови ради Закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої, організаційної, управлінської та фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

19. У період між загальними зборами діє рада Закладу.

 

 

ІX. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

1. Майно Закладу перебуває у комунальній власності Гуляйпільської міської територіальної громади і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління. Будь–які дії щодо майна Закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), у тому числі укладення будь–яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, заклад дошкільної освіти здійснює відповідно до рішень Засновника.

2. Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності, передані йому Уповноваженим органом, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу. Закладу передається в оперативне управління земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

3. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

4. Джерелами формування майна Закладу є:

- майно, передане йому Уповноваженим органом;

- майно, придбане у інших юридичних осіб;

- майно, що надходить безкоштовно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5. Вилучення майна Закладу може відбуватися лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав юридичними або фізичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Закладу відповідно до чинного законодавства України.

7. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладу дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

 

X.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

1. Заклад є неприбутковою організацією.

2. Головним розпорядником кошторису видатків по загальному фонду Закладу є відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

3 Розпорядником третього рівня кошторису видатків по загальному фонду Закладу є комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради, яка здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку, господарських та фінансових операцій.

4. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти є кошти:

- місцевого бюджету;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансується за рахунок коштів Засновника.

6. Контроль за статутною діяльністю, відповідно до повноважень, згідно чинного законодавства та ефективного використання майна, що є комунальною власністю Гуляйпільської територіальної громади, здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

 

 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти приймає його засновник - Гуляйпільська міська рада.

2. Заклад втрачає право юридичної особи і визнається таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.

 

 

XІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Уповноваженого органу, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

Статут ЗДО